Oktatáspolitika (BA) tételsor

Témasor a kollokviumra való felkészüléshez

 1. 1. Értelmezze az oktatáspolitikai folyamatok közpolitikai és közjogi aspektusait: a ’policy’ és a ’politics’ megkülönböztetésének jelentőségét.
 2. 2. Mutassa be az oktatásban meghatározó szerepet játszó értékek, célok, funkciók történeti változásait.
 3. 3. Jellemezze a makroszintű döntésfolyamatok szerkezeti vonásait; a hatalmi ágak szerepét a döntésfolyamatokban - az oktatásra mint társadalmi alrendszerre levetítve.
 4. 4. Mutassa be az állam szerepvállalását a következő kérdésekben: ellenőrzés, oktatástervezés, értékelés, koordináció, tájékoztatás, tanácsadás, pozitív diszkrimináció.
 5. 5. Mutassa be a döntésfolyamatokat befolyásoló dokumentumokat: nemzetközi jelentések, az OECD tematikus elemzései és országtanulmányai, fehér-könyvek, Eurydice-dokumentumok, Jelentés a magyar közoktatásról, oktatásfejlesztési koncepciók, hatástanulmányok, önkormányzati intézkedési tervek.
 6. 6. Ismertesse a közös európai oktatáspolitikák eszközrendszerét: a nyitott koordináció módszere, indikátorfejlesztés, közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok.
 7. 7. Értelmezze a hatékonyság, eredményesség, minőség és méltányosság oktatáspolitikai kezelésének lehetőségeit.
 8. 8. Jellemezze a magyar közoktatásban alkalmazott tanterv- és tankönyv-politikákat.
 9. 9. Mutassa be a társadalmi kohézió elősegítésének lehetőségeit az oktatáspolitika eszközeivel.
 10. 10. Jellemezze az oktatásirányítás szintjeit: települési szint, a köztes irányítási szintek, országos szint, nemzetközi szint.
 11. 11. Ismertesse az erőforrások, közvetett és közvetlen eszközök, a célok és eszközök közötti kapcsolat mibenlétét az oktatáspolitikai irányok és döntések meghatározásakor.
 12. 12. Mutassa be az érdekszervezetek és nyomásgyakorló csoportok szociológiai jellemzőit: oktatási érdekcsoportok, politikai, kulturális mozgalmak képviselői, kutatók, szakértők, iskolavezetők, pedagógus-szakszervezetek, tanáregyesületek, szülői szerveztek, diákszervezetek.
 13. 13. Jellemezze a döntésbefolyásolás intézményes kereteinek jelentőségét és a nyilvánosság szerepét az oktatáspolitika kialakításában: pl. civil szervezetek, konzultatív testületek.
 14. 14. Illich, Ivan: Az iskola fenomenológiája. In: Kozma Tamás-Tomasz Gábor (szerk.) Szociálpedagógia. Budapest: Osiris Kiadó, 2000. c. tanulmánya alapján mutassa be a szerző oktatásrendszer kritikáját és fejtse ki saját szakmai véleményét a tanulmány tartalmáról.
2010/2011 II. félév

BA (nappali)

Nevelésszociológia
Oktatáspolitika
Az összehasonlító neveléstudomány európai dimenziói I.
Az összehasonlító kultúratörténet európai dimenziói
Integrált nevelés, adaptív oktatás

MA (levelező)

Szociológiai alapismeretek
Iskolaszociológiai szemléletek és szakirodalom
Kutatások a nevelésszociológiában
Felsőoktatási esettanulmány készítése
Felsőoktatás-szociológia
Innovációs célú kutatások III.
Kutatásmenedzsment II.
Hazai és nemzetközi oktatásfejlesztési és kutatási projektek
Felsőoktatási projekt készítése I.
Pedagógiai helyzetgyakorlat

BA (levelező)

Az összehasonlító neveléstudomány európai dimenziói I.
Kulturális antropológia

MA tanári (levelező)

Az összehasonlító kultúrtörténet európai dimenzió